منتی پ., رحیمی س., منصوری ف., & صفری ف. (1396). بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 47-56. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19