ربیعی خ., فتوحی فشتمی ح., & فتوحی فشتمی ع. (1399). بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 176-193. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1350