رحیمی غ., & مظاهری راد ح. (1396). مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 35-54. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/12