(1)
خوشکار ف.; نظری ف.; عباسی س. بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. majournal 1399, 4, 40-59.