(1)
موسوی دوست س. م. علل و پیامدهای فساد اداری. majournal 1398, 3, 34-43.