(1)
ابوالفتحی ر.; گرجی زاده د. بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی. majournal 1398, 3, 18-33.