(1)
خوشکار ف.; شیبانی ع. آ.; خلج ز. بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. majournal 1398, 3, 18-34.