(1)
منتی پ.; صفری ف.; رحیمی س.; منصوری ف. تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی. majournal 1396, 1, 76-84.