(1)
معينيان ح.; حيدريان م.; معينيان ح. بررسی تاثیر نقدگونگی سهام و ساختار خانوادگی مالکیت بر ساختار سرمایه. majournal 1398, 3, 81-99.