(1)
صاحبی پور پ.; فاتحی ی. سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM). majournal 1398, 3, 67-80.