(1)
خوشکار ف.; رستمی س.; خنده م. رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی. majournal 1398, 3, 35-51.