(1)
خوشکار ف.; فضلی ا.; لشگری ع. ر. بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. majournal 1398, 3, 1-21.