(1)
منتی پ.; رحیمی س.; منصوری ف.; صفری ف. بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام. majournal 1396, 1, 47-56.