(1)
ربیعی خ.; فتوحی فشتمی ح.; فتوحی فشتمی ع. بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. majournal 1399, 4, 176-193.