(1)
رحیمی غ.; مظاهری راد ح. مطالعه توصیفی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمان ها. majournal 1396, 1, 35-54.