(1)
سادات هاشمی امین آ.; زین العابدین زاده مشهدی م. ح. تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد. majournal 1396, 1, 15-34.