[1]
گرد ع., صالحی ع.ا. و بالنده ک. 1397. بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی در بانک¬ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 2, 7 (نوامبر 1397), 273-283.