[1]
رضایی ع.ا. و اعظمی م. 1400. بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 5, 16 (ژانویه 1400), 25-35.