[1]
ثامنی کیوانی ف. و فتوحی فشتمی ح. 1399. موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 4, 15 (نوامبر 1399), 15-28.