[1]
خوشکار ف., نظری ف. و عباسی س. 1399. بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 4, 14 (سپتامبر 1399), 40-59.