[1]
یزدی ص. و حبیبی ع. 1398. بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر قصد خرید مشتریان بانک ملت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (دسامبر 1398), 107-117.