[1]
دولتخواه ا., واعظ س. و بصیرت م. 1398. کارایی سرمایه‌گذاری: مروری بر مفاهیم و مدل‌ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (نوامبر 1398), 44-58.