[1]
خوشکار ف., احمدی ف. و جعفرزاده خالدی ط. 1398. بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (نوامبر 1398), 1-17.