[1]
خوشکار ف., زارعی لاچینی ج. و ایوبی م. 1398. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (نوامبر 1398), 69-86.