[1]
منتی پ., صفری ف., رحیمی س. و منصوری ف. 1396. تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 1, 3 (اکتبر 1396), 76-84.