[1]
صاحبی پور پ. و فاتحی ی. 1398. سطح بندی شاخص های موثر بر حداکثر سازی سود در شرکت های بیمه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (اکتبر 1398), 67-80.