[1]
خوشکار ف., فضلی ا. و لشگری ع.ر. 1398. بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 3, 11 (اکتبر 1398), 1-21.