[1]
منتی پ., رحیمی س., منصوری ف. و صفری ف. 1396. بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 1, 2 (آگوست 1396), 47-56.