[1]
یوسفی قلعه رودخانی م. 1396. بررسی چالش های صندوق بازنشستگی و ارایه راهکار های عملی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 1, 1 (می 1396), 95-111.