[1]
منتی پ., رحیمی س., منصوری ف. و صفری ف. 1396. بررسي رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری. 1, 1 (می 1396), 79-94.