بررسی تاثیر سبک های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  • وحید خداویسی 1
  • حمید شاهبندرزاده 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه عالی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 2 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 264-281
چاپ شده: 1402-08-15

چکیده

هدف از پژوهش‌ حاضر، تعیین‌ بررسی تاثیر سبک­های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود. پژوهش‌ حاضر، توصیفی‌ و از نوع همبستگی‌ است ‌. جامعه‌ آماري این‌ پژوهش‌ شامل‌ 200 نفر از کارکنان بیمارستان­های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که‌ در این‌ پژوهش‌ کل‌ جامعه‌ آماري به‌ روش تمام شمار به‌ عنوان حجم‌ نمونه‌ انتخاب گردید. در این‌ پژوهش‌ از پرسشنامه‌هاي سبک‌ رهبري خدمتگزار قلی‌پور و حضرتی‌ (١٣٨٨)، سبک‌ رهبري تحول­ آفرین‌ باس و اولیو (٢٠٠٠) و دلبستگی‌ کاري کانونگو (1982)، استفاده شد. در پژوهش‌ حاضر به‌ منظور توصیف‌ یافته‌هاي جمعیّت‌شناختی‌ از جداول و نمودار فراوانی‌ (شامل‌: جنسیّت‌، سن‌، میزان تحصیلات، سابقه‌ کار)؛ و به‌ منظور توصیف‌ وضعیّت‌ موجود از شاخص‌هاي آماري شامل‌: میانگین‌، میانه‌، انحراف استاندارد، واریانس‌ و در بخش‌ آمار استنباطی‌ قبل‌ از بررسی‌ فرضیه‌ها با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف به‌ بررسی‌ نرمال بودن توزیع‌ داده هاي پژوهش‌ و سپس‌ به‌ بررسی‌ روابط‌ بین‌ فرضیه‌هاي پژوهش‌ از طریق‌ ضریب‌ همبستگی‌ پیرسون با استفاده از نرم­افزار آماري SPSS21؛ و همچنین‌ از نسل‌ دوم مدلسازي معادلات ساختاري معروف به‌ روش حداقل‌ مربعات جزئی‌ با بهره­گیري از نرم افزار Smart PLS پرداختیم. در نهایت‌ نتایج‌ پژوهش‌ نشان داد که‌ سبک‌هاي رهبري بر دلبستگی‌ کاري کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: سبک های رهبری، دلبستگی کاری، کارکنان علوم پژشکی

ارجاع به مقاله
خداویسی و., & شاهبندرزاده ح. (1402). بررسی تاثیر سبک های رهبری بر دلبستگی کاری کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 264-281. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2157

  • دفعات مشاهده مقاله: 79
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 69