هزینه نشریه

در هنگام ارسال مقاله نیازی به پرداخت هزینه نیست؛ داوری مقالات بدون دریافت هزینه می باشد.

در صورتی که مقالات شما پذیرفته شود برای پرداخت هزینه (300.000 تومان) به شماره کارت 6104337979926027 به نام خانم پروانه کیانی تکرمی (مدیر اجرایی نشریه) اقدام نمایید.