1.
شیری ب, طباطبایی سا, گرجی زاده د. مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. majournal [اینترنت]. 8اکتبر1399 [ارجاع شده 23آوریل2021];4(46):120-42. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583