1.
ایری ق. ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک. majournal [اینترنت]. 14جولای1399 [ارجاع شده 23آوریل2021];4(41):157-75. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511