1.
عامری ز, عبدلی م. سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود). majournal [اینترنت]. 12ژوئن1399 [ارجاع شده 23آوریل2021];4(35):119-31. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450