1.
شکری ح, صمدی ع. نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير). majournal [اینترنت]. 9آگوست1398 [ارجاع شده 23آوریل2021];3(18):75-6. Available from: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/245