شیری بهنام, طباطبایی سیدمهام الدین, و گرجی زاده داود. “مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4, no. 46 (اکتبر 8, 1399): 120-142. دسترسی آوریل 23, 2021. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583.