حسین نژاد مقدم آویشن, و شرج شریفی آزیتا. “بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4, no. 42 (جولای 30, 1399): 44-59. دسترسی آوریل 23, 2021. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523.