ایری قربان. “ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4, no. 41 (جولای 14, 1399): 157-175. دسترسی آوریل 23, 2021. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511.