اصلانی حسن, و سلیمانی مجید. “رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4, no. 41 (جولای 10, 1399): 59-71. دسترسی آوریل 23, 2021. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495.