عامری زینب, و عبدلی محمدرضا. “سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4, no. 35 (ژوئن 12, 1399): 119-131. دسترسی آوریل 23, 2021. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450.