شیری ب., طباطبایی س. ا., و گرجی زاده د. “مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 46, Oct. 1399, صص 120-42, http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583.