حسین نژاد مقدم آ., و شرج شریفی آ. “بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 42, July 1399, صص 44-59, http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523.