ایری ق. “ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 41, July 1399, صص 157-75, http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511.