اصلانی ح., و سلیمانی م. “رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 41, July 1399, صص 59-71, http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495.