عامری ز., و عبدلی م. “سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 35, June 1399, صص 119-31, http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450.