[1]
شیری ب., طباطبایی س. ا., و گرجی زاده د., “مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا”, majournal, ج 4, ش 46, صص 120-142, اکتبر 1399.