[1]
حسین نژاد مقدم آ. و شرج شریفی آ., “بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)”, majournal, ج 4, ش 42, صص 44-59, جولای 1399.