[1]
ایری ق., “ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک”, majournal, ج 4, ش 41, صص 157-175, جولای 1399.