[1]
اصلانی ح. و سلیمانی م., “رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان”, majournal, ج 4, ش 41, صص 59-71, جولای 1399.